Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krotoszynie etap II wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn etap IV

Opis projektu:


Przedsięwzięcie obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków w Krotoszynie etap II wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn etap IV.

Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków oraz uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej związany jest z wykonaniem trzech inwestycji na terenie aglomeracji Krotoszyn tj:

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Krotoszynie, ul. Benicka – ul. Klemczaka.

 

W zakresie prac związanych z oczyszczalnią ścieków w Krotoszynie projektem objęta jest instalacja technologiczna służąca do odwadniania i higienizacji osadu uzupełniona o projektowaną instalację do przetwarzania osadu. Powstały produkt będzie umożliwiał rolnicze wykorzystanie w celu nawożenia gleby.  Na obiekcie oczyszczalni ścieków zostanie także wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy 40kW.

Projekt obejmuje także prace w zakresie budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach Wiewiórowskiego, Świętokrzyskiej i Słowiańskiej oraz przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Klemczaka w Krotoszynie.

W ul. Wiewiórowskiego, Świętokrzyskiej i Słowiańskiej przewiduje się budowę 1483m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w tym 264m – przykanaliki) oraz 772m kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa jest realizowana w tych samych ulicach, co objęta zakresem projektu kanalizacja sanitarna. Zakres dotyczący kanalizacji deszczowej uwzględnia odprowadzenie wód opadowych do istniejącego systemu zbierania. Projekt obejmuje w swym zakresie budowę sieci wodociągowej o długości 1048m. Planowana liczba podłączanych osób: 84.

W ramach przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Klemczaka planowane jest wykonanie 742m kanalizacji grawitacyjnej (w tym 68m – przykanaliki) oraz 638m wodociągu. Prace mają charakter modernizacyjny i nie przewiduje się podłączania nowych odbiorców.

Cele projektu:

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Krotoszynie poprzez budowę instalacji przetwarzania osadów ściekowych oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie ul. Klemczaka oraz Wiewiórowskiego, Świętokrzyskiej i Słowiańskiej.

Dodatkowym celem projektu jest ograniczenie wpływu oczyszczalni na środowisko poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii i jednoczesne ograniczenie kosztów funkcjonowania oczyszczalni.

Planowany efekt projektu:

W wyniku realizacji projektu zostaną udostępnione tereny inwestycyjne dla przemysłu i nowego budownictwa mieszkaniowego, rozbudowany zostanie istniejący system przetwarzania osadu oraz wybudowana zostanie instalacja fotowoltaiczna jako odnawialne źródła energii, ograniczony zostanie niekontrolowany zrzut nieoczyszczonych ścieków sanitarnych do wód powierzchniowych zlewni rzeki Baryczy. W wyniku realizacji projektu wzrośnie bezpieczeństwo sanitarne miasta i jego okolic.

Wartość projektu, wkład Funduszu Europejskiego:

Całkowita planowana wartość realizowanego projektu wynosi: 5.328.079,86 PLN, z czego 2.797.488,88 PLN wyniesie dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Pozostałą kwotę w wysokości 2.530.590,98 PLN finansuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z dochodów własnych, pożyczek/