Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II , zadanie 14

Zakres rzeczowy inwestycji:


Termin realizacji zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 31.03.2015 r
Korzyści:
Celem inwestycji jest poprawa jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do cieku Jawnik należącego do zlewni Odry poprzez dostosowanie do wymogów dyrektywy 91/271/EWG.
Opis i przebieg inwestycji:
Modernizacja oczyszczalni ścieków jest zadaniem 14 projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjenego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 – Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. mieszkańców.

Zadanie 14 – modernizacja oczyszczalni ścieków realizowane jest przez Spółkę wspólnie z Miastem i Gminą Krotoszyn. Beneficjentem środków jest Miasto i Gmina, natomiast podmiotem ponoszącym koszty jest przedsiębiorstwo. Jest to największa prowadzona do tej pory przez Spółkę inwestycja. Wartość inwestycji wynosi 9.997.000zł netto, a wartość dofinansowania 5.858.242zł.

19 maja 2015 r.

W tym dniu nastąpiło uroczyste otwarcie oczyszczalni. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji, które uczestniczyły w procesie modernizacji. Gościliśmy między innymi reprezentantów:

 

31 marca 2015 r. – stan zaawansowania prac:

31 marca 2015 roku nastąpił odbiór techniczny zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Cały zakres przewidzianych prac został zrealizowany w zakładanym terminie. Prace budowlane trwały od stycznia 2014 r. do końca marca 2015 r. Wartość robót wyniosła: 10.074.898,37 PLN.

Tak powstawał reaktor biologiczny

25 listopada 2014r. – uruchomiono część biologiczną oczyszczalni. Trwają prace przy budowie systemu monitoringu i sterowania. Głównymi elementami, które pozostały do wykonania są:

 

28 października 2014r. – stan zaawansowania prac:

10 września 2014r. – stan zaawansowania prac:

9 lipca 2014r. – Stan zaawansowania prac:

29 maja 2014r. – Stan zaawansowania prac
Zakończone zostały roboty związane ze zbrojeniem oraz roboty betoniarskie na reaktorze biologicznym
Trwają prace związane ze budową stacji dmuchaw
Rozpoczęto prace fundamentowe związane z wykonaniem konstrukcji zadaszenia placu osadowego.
Wykonywane są prace związane ze zbrojeniem koryta piaskownika.

Postęp prac na 11 kwietnia 2014r.: zakończono prace przy betonowaniu płyty fundamentowej rektora biologicznego o wymiarach w planie 60x30m. Obecnie trwają prace zbrojarskie oraz betoniarskie na ścianach zbiornika o wysokości 5m. Ponadto przygotowano fundament pod budynek dmuchaw, wyczyszczono i nawiercono koryto piaskownika, a także przygotowano teren pod plac osadowy.

W związku z bardzo korzystnymi warunkami atmosferycznymi prace budowlane rozpoczęto na początku lutego 2014r. od wykonania robót ziemnych pod zbiornik reaktora biologicznego o wymiarach 60x30x5m. Następnie po wyrównaniu terenu wykonano warstwę tzw. podbetonu stanowiącego podłoże płyty fundamentowej. W połowie marca rozpoczęto prace zbrojarskie. Rozpoczęto tez prace przygotowawcze pod budynek dmuchaw.

19 grudnia 2013r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Wykonawca otrzymał dokumentację projektową wraz z dziennikami budowy. Ustalono datę rozpoczęcia na 12.01.2014r. W II połowie stycznia Wykonawca rozpoczął organizację zaplecza budowy.

12 grudnia 2013 r. została podpisana z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Budowlanego INFRA sp. z o.o., ul. Podmiejska 15 c, 66-400 Gorzów Wlkp. Wartość kontraktu wynosi 9.997.000zł netto.

19 września 2013r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na realizację przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Krotoszynie. Złożonych zostało 9 ofert: najtańsza o wartości 9.997.000zł. netto, a najdroższa – 13.820.023zł. Netto.

20 sierpnia 2013 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu Najkorzystniejszą ofertę złożył Instytutu Zarządzania i Samorządności sp. z o.o. z Wrocławia. Cena wybranej oferty wynosi: 168.600zł netto.