NR SPRAWY: 06/TT/06/17

Status: Zakończony

Fabrycznie nowy samochód dostawczy na potrzeby ZGM

20.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu nr 534974-N-2017 z dnia 2017-06-20 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik A

Projekt umowy – załącznik B

Formularz ofertowy z załącznikami


Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 21.06.2017


 

Protokół z otwarcia ofert w dniu 28.06.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA